جراحی ریشه دندان

جراحی ریشه دندان

التهاب و چرک کردگی ریشه دندان نتیجه جمع شدن باکتری ها در یک کانال عصبی چرک کرده و یا مرده تا انتهای ریشه دندان می باشد. این امر به نوبه خود باعث به وجود آمدن کیست، ورم، درد شدید و چرک کردن بافت عصبی می شود. همچنین التهاب دائمی فک را باید همیشه از بین برد. زیرا فرآورده های سمی باکتری ها از طریق گردش خون در ارگانیسم بدن پخش شده و موجب ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن می گردد و از این طریق شرایط آسیب رسانی به اعضای مهم بدن مانند قلب و کلیه را آسانترمی کند. در بیشتر مواقع دندانی را که موجب این ناراحتی شده، نباید حتما کشید، بلکه می توان آن را با درمان ویژه نگهداشت ٕ بدین ترتیب که ابتدا از طریق یک شکاف کوچک در لثه، بافت چرک کرده و انتهای ریشه برداشته شده و کانال عصبی با ماده مخصوص پر میگردد. آیا این روش درمانی موثر واقع می شود، در مورد هر بیمار متفاوت است. در صورت عدم امکان نگهداشتن دندان میتوان آن را از طریق کاشت ایمپلانت جایگزین کرد.